لیست زیرنویس های موجود برای این فیلم | سریال :

  • زیرنویس با امتیاز خوب
  • بدون امتیاز
  • مشاهده شده
زبان نام فیلم/سریال فایل ها H.I. نام کاربری مترجم
فارسی Planet.Earth.II.S01Eهمه.BluRay.Complete.Season.TakMovie   Anonymous
▓ ★ Soroush_abg, Nora ◄▐ ► TakMovie.Co ★ ▓ ❤️ Tlgrm: @Soroush_abg ❤️  
فارسی Planet.Earth.II.S01Eهمه.BDRip.x264.Complete.Season-ROVERS   Anonymous
▓ ★ Soroush_abg, Nora ◄▐ ► TakMovie.Co ★ ▓ ❤️ Tlgrm: @Soroush_abg ❤️  
فارسی Planet.Earth.II.S01Eهمه.720p.BRRip.Complete.Season.550MB.MkvCage   Anonymous
▓ ★ Soroush_abg, Nora ◄▐ ► TakMovie.Co ★ ▓ ❤️ Tlgrm: @Soroush_abg ❤️  
فارسی Planet.Earth.II.S01Eهمه.720p.BluRay.x264-ROVERS.Complete.Season   Anonymous
▓ ★ Soroush_abg, Nora ◄▐ ► TakMovie.Co ★ ▓ ❤️ Tlgrm: @Soroush_abg ❤️  
فارسی Planet.Earth.II.S01Eهمه.720p.BluRay.Complete.Season.HEVC.x265   Anonymous
▓ ★ Soroush_abg, Nora ◄▐ ► TakMovie.Co ★ ▓ ❤️ Tlgrm: @Soroush_abg ❤️  
فارسی Planet.Earth.II.S01Eهمه.480p.BluRay.x264.Complete.Season-Ganool   Anonymous
▓ ★ Soroush_abg, Nora ◄▐ ► TakMovie.Co ★ ▓ ❤️ Tlgrm: @Soroush_abg ❤️  
فارسی Planet.Earth.II.S01Eهمه.1080p.BluRay.x264.Complete.Season-ROVERS   Anonymous
▓ ★ Soroush_abg, Nora ◄▐ ► TakMovie.Co ★ ▓ ❤️ Tlgrm: @Soroush_abg ❤️  
فارسی Planet.Earth.II.S01E06.Cities.720p.BluRay.HEVC.x265   Anonymous
▓► ❤️ Soroush_abg, Nora ▐ Tlgrm: @Soroush_abg ❤️ ◄▓ ❤️ TakMovie.Co ❤️  
فارسی Planet.Earth.II.S01E06.BluRay.TakMovie   Anonymous
▓► ❤️ Soroush_abg, Nora ▐ Tlgrm: @Soroush_abg ❤️ ◄▓ ❤️ TakMovie.Co ❤️  
فارسی Planet.Earth.II.S01E06.BDRip.x264-ROVERS   Anonymous
▓► ❤️ Soroush_abg, Nora ▐ Tlgrm: @Soroush_abg ❤️ ◄▓ ❤️ TakMovie.Co ❤️  
فارسی Planet.Earth.II.S01E06.720p.BRRip.550MB.MkvCage   Anonymous
▓► ❤️ Soroush_abg, Nora ▐ Tlgrm: @Soroush_abg ❤️ ◄▓ ❤️ TakMovie.Co ❤️  
فارسی Planet.Earth.II.S01E06.720p.BluRay.x264-ROVERS   Anonymous
▓► ❤️ Soroush_abg, Nora ▐ Tlgrm: @Soroush_abg ❤️ ◄▓ ❤️ TakMovie.Co ❤️  
فارسی Planet.Earth.II.S01E06.720p.BluRay.x264-RMTeam   Anonymous
▓► ❤️ Soroush_abg, Nora ▐ Tlgrm: @Soroush_abg ❤️ ◄▓ ❤️ TakMovie.Co ❤️  
فارسی Planet.Earth.II.S01E06.480p.BluRay.x264-RMTeam   Anonymous
▓► ❤️ Soroush_abg, Nora ▐ Tlgrm: @Soroush_abg ❤️ ◄▓ ❤️ TakMovie.Co ❤️  
فارسی Planet.Earth.II.S01E06.480p.BluRay.x264-Ganool   Anonymous
▓► ❤️ Soroush_abg, Nora ▐ Tlgrm: @Soroush_abg ❤️ ◄▓ ❤️ TakMovie.Co ❤️  
فارسی Planet.Earth.II.S01E06.1080p.BluRay.x264-ROVERS   Anonymous
▓► ❤️ Soroush_abg, Nora ▐ Tlgrm: @Soroush_abg ❤️ ◄▓ ❤️ TakMovie.Co ❤️  
فارسی Planet.Earth.II.S01E06.1080p.BluRay.x264-RMTeam   Anonymous
▓► ❤️ Soroush_abg, Nora ▐ Tlgrm: @Soroush_abg ❤️ ◄▓ ❤️ TakMovie.Co ❤️  
فارسی Planet.Earth.II.S01E05.Grasslands.720p.BluRay.HEVC.x265   Anonymous
▓► ❤️ Soroush_abg, Nora ▐ Tlgrm: @Soroush_abg ❤️ ◄▓ ❤️ TakMovie.Co ❤️  
فارسی Planet.Earth.II.S01E05.BluRay.TakMovie   Anonymous
▓► ❤️ Soroush_abg, Nora ▐ Tlgrm: @Soroush_abg ❤️ ◄▓ ❤️ TakMovie.Co ❤️  
فارسی Planet.Earth.II.S01E05.BDRip.x264-ROVERS   Anonymous
▓► ❤️ Soroush_abg, Nora ▐ Tlgrm: @Soroush_abg ❤️ ◄▓ ❤️ TakMovie.Co ❤️  
فارسی Planet.Earth.II.S01E05.720p.BRRip.550MB.MkvCage   Anonymous
▓► ❤️ Soroush_abg, Nora ▐ Tlgrm: @Soroush_abg ❤️ ◄▓ ❤️ TakMovie.Co ❤️  
فارسی Planet.Earth.II.S01E05.720p.BluRay.x264-ROVERS   Anonymous
▓► ❤️ Soroush_abg, Nora ▐ Tlgrm: @Soroush_abg ❤️ ◄▓ ❤️ TakMovie.Co ❤️  
فارسی Planet.Earth.II.S01E05.720p.BluRay.x264-RMTeam   Anonymous
▓► ❤️ Soroush_abg, Nora ▐ Tlgrm: @Soroush_abg ❤️ ◄▓ ❤️ TakMovie.Co ❤️  
فارسی Planet.Earth.II.S01E05.480p.BluRay.x264-RMTeam   Anonymous
▓► ❤️ Soroush_abg, Nora ▐ Tlgrm: @Soroush_abg ❤️ ◄▓ ❤️ TakMovie.Co ❤️  
فارسی Planet.Earth.II.S01E05.480p.BluRay.x264-Ganool   Anonymous
▓► ❤️ Soroush_abg, Nora ▐ Tlgrm: @Soroush_abg ❤️ ◄▓ ❤️ TakMovie.Co ❤️  
فارسی Planet.Earth.II.S01E05.1080p.BluRay.x264-ROVERS   Anonymous
▓► ❤️ Soroush_abg, Nora ▐ Tlgrm: @Soroush_abg ❤️ ◄▓ ❤️ TakMovie.Co ❤️  
فارسی Planet.Earth.II.S01E05.1080p.BluRay.x264-RMTeam5   Anonymous
▓► ❤️ Soroush_abg, Nora ▐ Tlgrm: @Soroush_abg ❤️ ◄▓ ❤️ TakMovie.Co ❤️  
فارسی Planet.Earth.II.S01E04.XviD-AFG   Anonymous
▓► ❤️ Soroush_abg, Nora ▐ Tlgrm: @Soroush_abg ❤️ ◄▓ ❤️ TakMovie.Co ❤️  
فارسی Planet.Earth.II.S01E04.AAC.MP4-Mobile   Anonymous
▓► ❤️ Soroush_abg, Nora ▐ Tlgrm: @Soroush_abg ❤️ ◄▓ ❤️ TakMovie.Co ❤️  
فارسی Planet.Earth.II.S01E04.720p.x264-mSD   Anonymous
▓► ❤️ Soroush_abg, Nora ▐ Tlgrm: @Soroush_abg ❤️ ◄▓ ❤️ TakMovie.Co ❤️  
فارسی Planet.Earth.II.S01E04.720p.HEVC.x265-MeGusta   Anonymous
▓► ❤️ Soroush_abg, Nora ▐ Tlgrm: @Soroush_abg ❤️ ◄▓ ❤️ TakMovie.Co ❤️  
فارسی Planet.Earth.II.S01E04.720p.HDTV.x264-RMTeam   Anonymous
▓► ❤️ Soroush_abg, Nora ▐ Tlgrm: @Soroush_abg ❤️ ◄▓ ❤️ TakMovie.Co ❤️  
فارسی Planet.Earth.II.S01E04.720p.HDTV.x264-C4TV   Anonymous
▓► ❤️ Soroush_abg, Nora ▐ Tlgrm: @Soroush_abg ❤️ ◄▓ ❤️ TakMovie.Co ❤️  
فارسی Planet.Earth.II.S01E04.720p.HDTV.x264.None   Anonymous
▓► ❤️ Soroush_abg, Nora ▐ Tlgrm: @Soroush_abg ❤️ ◄▓ ❤️ TakMovie.Co ❤️  
فارسی Planet.Earth.II.S01E04.480p.x264-mSD   Anonymous
▓► ❤️ Soroush_abg, Nora ▐ Tlgrm: @Soroush_abg ❤️ ◄▓ ❤️ TakMovie.Co ❤️  
فارسی Planet.Earth.II.S01E04.480p.HDTV.x264-RMTeam   Anonymous
▓► ❤️ Soroush_abg, Nora ▐ Tlgrm: @Soroush_abg ❤️ ◄▓ ❤️ TakMovie.Co ❤️  
فارسی Planet.Earth.II.S01E04.480p.HDTV.x264-Ganool   Anonymous
▓► ❤️ Soroush_abg, Nora ▐ Tlgrm: @Soroush_abg ❤️ ◄▓ ❤️ TakMovie.Co ❤️  
فارسی Planet.Earth.II.S01E03.XviD-AFG   MoieN
► MoieN مـعـیـن | IranFilm.net ◄  
فارسی Planet.Earth.II.S01E03.XviD-AFG   Anonymous
▓► ❤️ Soroush_abg, Nora ▐ Tlgrm: @Soroush_abg ❤️ ◄▓ ❤️ TakMovie.Co ❤️  
فارسی Planet.Earth.II.S01E03.همه BluRay   sync_
► MoieN مـعـیـن | IranFilm.net ◄ 
فارسی Planet.Earth.II.S01E03.AAC.MP4-Mobile   MoieN
► MoieN مـعـیـن | IranFilm.net ◄  
فارسی Planet.Earth.II.S01E03.AAC.MP4-Mobile   Anonymous
▓► ❤️ Soroush_abg, Nora ▐ Tlgrm: @Soroush_abg ❤️ ◄▓ ❤️ TakMovie.Co ❤️  
فارسی Planet.Earth.II.S01E03.720p.HEVC.x265-MeGusta   MoieN
► MoieN مـعـیـن | IranFilm.net ◄  
فارسی Planet.Earth.II.S01E03.720p.HEVC.x265-MeGusta   Anonymous
▓► ❤️ Soroush_abg, Nora ▐ Tlgrm: @Soroush_abg ❤️ ◄▓ ❤️ TakMovie.Co ❤️  
فارسی Planet.Earth.II.S01E03.720p.HDTV.x264-RMTeam   MoieN
► MoieN مـعـیـن | IranFilm.net ◄  
فارسی Planet.Earth.II.S01E03.720p.HDTV.x264-RMTeam   Anonymous
▓► ❤️ Soroush_abg, Nora ▐ Tlgrm: @Soroush_abg ❤️ ◄▓ ❤️ TakMovie.Co ❤️  
فارسی Planet.Earth.II.S01E03.720p.HDTV.x264-C4TV   MoieN
► MoieN مـعـیـن | IranFilm.net ◄  
فارسی Planet.Earth.II.S01E03.720p.HDTV.x264-C4TV   Anonymous
▓► ❤️ Soroush_abg, Nora ▐ Tlgrm: @Soroush_abg ❤️ ◄▓ ❤️ TakMovie.Co ❤️  
فارسی Planet.Earth.II.S01E03.720p.HDTV.x264   MoieN
► MoieN مـعـیـن | IranFilm.net ◄  
فارسی Planet.Earth.II.S01E03.720p.HDTV.x264   Anonymous
▓► ❤️ Soroush_abg, Nora ▐ Tlgrm: @Soroush_abg ❤️ ◄▓ ❤️ TakMovie.Co ❤️  
فارسی Planet.Earth.II.S01E03.480p.x264-mSD   MoieN
► MoieN مـعـیـن | IranFilm.net ◄  
فارسی Planet.Earth.II.S01E03.480p.x264-mSD   Anonymous
▓► ❤️ Soroush_abg, Nora ▐ Tlgrm: @Soroush_abg ❤️ ◄▓ ❤️ TakMovie.Co ❤️  
فارسی Planet.Earth.II.S01E03.480p.HDTV.x264-RMTeam   MoieN
► MoieN مـعـیـن | IranFilm.net ◄  
فارسی Planet.Earth.II.S01E03.480p.HDTV.x264-RMTeam   Anonymous
▓► ❤️ Soroush_abg, Nora ▐ Tlgrm: @Soroush_abg ❤️ ◄▓ ❤️ TakMovie.Co ❤️  
فارسی Planet.Earth.II.S01E03.480p.HDTV.x264-Ganool   MoieN
► MoieN مـعـیـن | IranFilm.net ◄  
فارسی Planet.Earth.II.S01E03.480p.HDTV.x264-Ganool   Anonymous
▓► ❤️ Soroush_abg, Nora ▐ Tlgrm: @Soroush_abg ❤️ ◄▓ ❤️ TakMovie.Co ❤️  
فارسی Planet.Earth.II.S01E03.1080p.HDTV.x264-RMTeam   MoieN
► MoieN مـعـیـن | IranFilm.net ◄  
فارسی Planet.Earth.II.S01E03.1080p.HDTV.x264-RMTeam   Anonymous
▓► ❤️ Soroush_abg, Nora ▐ Tlgrm: @Soroush_abg ❤️ ◄▓ ❤️ TakMovie.Co ❤️  
فارسی Planet.Earth.II.S01E02.XviD-AFG   HosseinTL
►► IranFilm.Net l حسـین رضایی 
فارسی Planet.Earth.II.S01E02.XviD-AFG   Anonymous
▓► ❤️ Soroush_abg, Nora ▐ Tlgrm: @Soroush_abg ❤️ ◄▓ ❤️ TakMovie.Co ❤️  
فارسی Planet.Earth.II.S01E02.HDTV.x264-RBB   HosseinTL
►► IranFilm.Net l حسـین رضایی 
فارسی Planet.Earth.II.S01E02.HDTV.x264-BEGUN   HosseinTL
►► IranFilm.Net l حسـین رضایی 
فارسی Planet.Earth.II.S01E02.BDRip.x264-ROVERS   HosseinTL
►► IranFilm.Net l حسـین رضایی 
فارسی Planet.Earth.II.S01E02.AAC.MP4-Mobile   HosseinTL
►► IranFilm.Net l حسـین رضایی 
فارسی Planet.Earth.II.S01E02.AAC.MP4-Mobile   Anonymous
▓► ❤️ Soroush_abg, Nora ▐ Tlgrm: @Soroush_abg ❤️ ◄▓ ❤️ TakMovie.Co ❤️  
فارسی Planet.Earth.II.S01E02.720p.HEVC.x265-MeGusta   Anonymous
▓► ❤️ Soroush_abg, Nora ▐ Tlgrm: @Soroush_abg ❤️ ◄▓ ❤️ TakMovie.Co ❤️  
فارسی Planet.Earth.II.S01E02.720p.HDTV.x264-RMTeam   Anonymous
▓► ❤️ Soroush_abg, Nora ▐ Tlgrm: @Soroush_abg ❤️ ◄▓ ❤️ TakMovie.Co ❤️  
فارسی Planet.Earth.II.S01E02.720p.HDTV.x264-C4TV   Anonymous
▓► ❤️ Soroush_abg, Nora ▐ Tlgrm: @Soroush_abg ❤️ ◄▓ ❤️ TakMovie.Co ❤️  
فارسی Planet.Earth.II.S01E02.720p.HDTV.x264-BEGUN   HosseinTL
►► IranFilm.Net l حسـین رضایی 
فارسی Planet.Earth.II.S01E02.720p.HDTV.x264-BEGUN   Anonymous
▓► ❤️ Soroush_abg, Nora ▐ Tlgrm: @Soroush_abg ❤️ ◄▓ ❤️ TakMovie.Co ❤️  
فارسی Planet.Earth.II.S01E02.480p.x264-mSD   Anonymous
▓► ❤️ Soroush_abg, Nora ▐ Tlgrm: @Soroush_abg ❤️ ◄▓ ❤️ TakMovie.Co ❤️  
فارسی Planet.Earth.II.S01E02.480p.HDTV.x264-RMTeam   HosseinTL
►► IranFilm.Net l حسـین رضایی 
فارسی Planet.Earth.II.S01E02.480p.HDTV.x264-RMTeam   Anonymous
▓► ❤️ Soroush_abg, Nora ▐ Tlgrm: @Soroush_abg ❤️ ◄▓ ❤️ TakMovie.Co ❤️  
فارسی Planet.Earth.II.S01E02.480p.HDTV.x264-Ganool   Anonymous
▓► ❤️ Soroush_abg, Nora ▐ Tlgrm: @Soroush_abg ❤️ ◄▓ ❤️ TakMovie.Co ❤️  
فارسی Planet.Earth.II.S01E02.1080p.HDTV.x264-RMTeam   Anonymous
▓► ❤️ Soroush_abg, Nora ▐ Tlgrm: @Soroush_abg ❤️ ◄▓ ❤️ TakMovie.Co ❤️  
فارسی Planet.Earth.II.S01E01.XviD-AFG   [email protected]
►► IranFilm.Net l کــیــارش و رضـــا  
فارسی Planet.Earth.II.S01E01.XviD-AFG   Anonymous
▓► ❤️ Soroush_abg, Nora ▐ Tlgrm: @Soroush_abg ❤️ ◄▓ ❤️ TakMovie.Co 
فارسی Planet.Earth.II.S01E01.HDTV 720p   farzad_632003
 
فارسی Planet.Earth.II.S01E01.AAC.MP4-Mobile   [email protected]
►► IranFilm.Net l کــیــارش و رضـــا  
فارسی Planet.Earth.II.S01E01.AAC.MP4-Mobile   Anonymous
▓► ❤️ Soroush_abg, Nora ▐ Tlgrm: @Soroush_abg ❤️ ◄▓ ❤️ TakMovie.Co 
فارسی Planet.Earth.II.S01E01.720p.HEVC.x265-MeGusta   [email protected]
►► IranFilm.Net l کــیــارش و رضـــا  
فارسی Planet.Earth.II.S01E01.720p.HEVC.x265-MeGusta   Anonymous
▓► ❤️ Soroush_abg, Nora ▐ Tlgrm: @Soroush_abg ❤️ ◄▓ ❤️ TakMovie.Co 
فارسی Planet.Earth.II.S01E01.720p.HDTV.x264-RMTeam   [email protected]
►► IranFilm.Net l کــیــارش و رضـــا  
فارسی Planet.Earth.II.S01E01.720p.HDTV.x264-RMTeam   Anonymous
▓► ❤️ Soroush_abg, Nora ▐ Tlgrm: @Soroush_abg ❤️ ◄▓ ❤️ TakMovie.Co 
فارسی Planet.Earth.II.S01E01.720p.HDTV.x264-C4TV   [email protected]
►► IranFilm.Net l کــیــارش و رضـــا  
فارسی Planet.Earth.II.S01E01.720p.HDTV.x264-C4TV   Anonymous
▓► ❤️ Soroush_abg, Nora ▐ Tlgrm: @Soroush_abg ❤️ ◄▓ ❤️ TakMovie.Co 
فارسی Planet.Earth.II.S01E01.720p.HDTV.x264   [email protected]
►► IranFilm.Net l کــیــارش و رضـــا  
فارسی Planet.Earth.II.S01E01.720p.HDTV.x264   Anonymous
▓► ❤️ Soroush_abg, Nora ▐ Tlgrm: @Soroush_abg ❤️ ◄▓ ❤️ TakMovie.Co 
فارسی Planet.Earth.II.S01E01.480p.x264-mSD   [email protected]
►► IranFilm.Net l کــیــارش و رضـــا  
فارسی Planet.Earth.II.S01E01.480p.x264-mSD   Anonymous
▓► ❤️ Soroush_abg, Nora ▐ Tlgrm: @Soroush_abg ❤️ ◄▓ ❤️ TakMovie.Co 
فارسی Planet.Earth.II.S01E01.480p.HDTV.x264-RMTeam   [email protected]
►► IranFilm.Net l کــیــارش و رضـــا  
فارسی Planet.Earth.II.S01E01.480p.HDTV.x264-RMTeam   Anonymous
▓► ❤️ Soroush_abg, Nora ▐ Tlgrm: @Soroush_abg ❤️ ◄▓ ❤️ TakMovie.Co 
فارسی Planet.Earth.II.S01E01.480p.HDTV.x264-Ganool   [email protected]
►► IranFilm.Net l کــیــارش و رضـــا  
فارسی Planet.Earth.II.S01E01.480p.HDTV.x264-Ganool   Anonymous
▓► ❤️ Soroush_abg, Nora ▐ Tlgrm: @Soroush_abg ❤️ ◄▓ ❤️ TakMovie.Co 
فارسی Planet.Earth.II.S01E01.1080p.HDTV.x264-RMTeam   [email protected]
►► IranFilm.Net l کــیــارش و رضـــا  
فارسی Planet.Earth.II.S01E01.1080p.HDTV.x264-RMTeam   Anonymous
▓► ❤️ Soroush_abg, Nora ▐ Tlgrm: @Soroush_abg ❤️ ◄▓ ❤️ TakMovie.Co 
فارسی Planet.Earth.II.2016.S01E02.Grasslands.720p.BluRay.AC3.5.1.HEVC.x265.sharpysword   HosseinTL
►► IranFilm.Net l حسـین رضایی 
فارسی Planet.Earth.II.2016.S01E02.720p.BRRip.550MB.MkvCage   HosseinTL
►► IranFilm.Net l حسـین رضایی 
فارسی Planet.Earth.II.2016.S01E02.720p.BluRay.x264-ROVERS   HosseinTL
►► IranFilm.Net l حسـین رضایی 
فارسی Planet.Earth.II.2016.S01E02.1080p.BluRay.x264-ROVERS   HosseinTL
►► IranFilm.Net l حسـین رضایی 
فارسی Planet.Earth / S II E 03 Persian sub work   Morteza.Ershad
Planet Earth.SII/E03.همه HDTV&blue-ray همه form Persian sub work 
فارسی Planet.Earth / S II E 01   Morteza.Ershad
Planet.Earth.II Islands 
فارسی Planet Earth II S2/E02.همه HDTV&blue-ray   Morteza.Ershad
Planet Earth.SII/E02.همه HDTV&blue-ray همه form Persian sub work  

مشاهده همه در دسترس زیرنویس (همه زبان ها)